• 1
 • 3
 • 2
 • 4
 • 5
Rekrutacja

"ŻŁOBEK JĘZYKOWO - SPORTOWY"

Drodzy Rodzice,
Uprzejmie informujemy, że projekt:

„Play, Learn and Grow - uruchomienie nowego żłobka w Nowym Sączu”

nr RPMP.08.05.00-12-0034/17

jest wspólfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata
2014-2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego
z prywatnym, z Europejskiego Funduszu Społecznego

_________________________________________________________________________________________________________

 • TERMIN REALIZACJI PROJEKTU:  

Projekt będzie realizowany w okresie 1 listopada 2017 do 31 października 2018r. 

Wsparcie w ramach projektu dotyczy organizacji opieki nad dzieckiem od 14 miesięcy do lat 3 w celu umożliwienia opiekunom prawnym powrotu na rynek pracy.

Grupę docelową stanowią osoby powracające /wchodzące na rynek pracy, które do tej pory w nim nie uczestniczyły ze względu na pełnienie funkcji opiekuńczych nad dziećmi do lat 3 (pozostające bez pracy, przebywające na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, wychowawczym).

 • REKRUTACJA:

- 17.10.2017r. Rozpoczęcie rekrutacji

WYNIKI REKRUTACJI - pobierz

 • DOKUMENTY:
 1. Formularz rekrutacyjny - pobierz plik
 2. Formularz danych uczestników indywidualnych - pobierz plik
 3. Reguamin rekrutacji do projektu - pobierz plik
 4. Oświadczenie uczestnika o spełnieniu kryteriów kwalifikowalności - pobierz plik
 5. Karta zapisu dziecka do żłobka - pobierz plik
 6. Oświadczenie uczestnika projektu - pobierz plik
 7. Umowa uczestnictwa (dostępna w Biurze Projektu Żłobka Językowo - Sportowy przy ul. Dunajcowej 44 w Nowym Sączu)*

Gotowe dokumenty rekrutacyjne prosimy składać w Biurze Projektu Żłobka Językowo - Sportowego przy ul. Dunajcowej 44 w Nowym Sączu.

 

 • KOSZTY:

W wyniku dofinansowania całkowity koszt opłat dla rodziców wyniesie 200 zł miesięcznie.