• 1
 • 3
 • 2
 • 4
 • 5
Rekrutacja

 

ZAPISY DO NASZEGO ŻŁOBKA

NA NOWY ROK SZKOLNY 2019/2020

ROZPOCZYNAMY 01 MARCA 2019r.

________________________________________________________

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2018/2019 ODBYWA SIĘ W SPOSÓB CIĄGŁY :)

PRZYJDŹ I ZAPYTAJ CZY SĄ WOLNE MIEJSCA :)

________________________________________________________________________________________

"ŻŁOBEK JĘZYKOWO - SPORTOWY"

Niepubliczne Przedszkole Językowo-Sportowe Krystyna Aleksander realizuje projekt pt. "Play, Learn and Grow - uruchomienie nowego żłobka w Nowym Sączu " nr RPMP.08.05.00-12-0034/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym, z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym niniejszego projektu:

jest zwiększenie poziomu zatrudnienia 30 osób (28K i 2M) z województwa małopolskiego z miasta Nowy Sącz oraz gminy Chełmiec, które pełnią funkcje opiekuńcze nad dziećmi. Realizacja celu odbywać się będzie poprzez stworzenie 30 nowych miejsc w nowo utworzonym żłobku przy ul. Dunajcowej 44 w Nowym Sączu w okresie 01.05.2017r. - 31.10.2018r.

Projekt stanowi odpowiedź na niską aktywność kobiet w rynku pracy związaną z pełnieniem przez nie funkcji opiekuńczych nad dziećmi do lat 3 oraz brak miejsc w żłobkach na terenie Nowego Sącza oraz gminy Chełmiec.

Wartość Projektu: 599 050,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 509 192,50 PLN

Planowane efekty:

Zwiększenie dostępności do form opieki nad dziećmi do lat 3 w Nowym Sączu i umożliwienie rodzicom/ opiekunom dzieci godzenia pracy zawodowej z życiem rodzinnym.

_________________________________________________________________________________________________________

 

 

- 17.10.2017r. Rozpoczęcie rekrutacji

WYNIKI REKRUTACJI - pobierz

 • DOKUMENTY:
 1. Formularz rekrutacyjny - pobierz plik
 2. Formularz danych uczestników indywidualnych - pobierz plik
 3. Reguamin rekrutacji do projektu -pobierz plik
 4. Oświadczenie uczestnika o spełnieniu kryteriów kwalifikowalności - pobierz plik
 5. Karta zapisu dziecka do żłobka - pobierz plik
 6. Oświadczenie uczestnika projektu - pobierz plik
 7. Umowa uczestnictwa (dostępna w Biurze Projektu Żłobka Językowo - Sportowy przy ul. Dunajcowej 44 w Nowym Sączu)*

Gotowe dokumenty rekrutacyjne prosimy składać w Biurze Projektu Żłobka Językowo - Sportowego przy ul. Dunajcowej 44 w Nowym Sączu.

 

 • KOSZTY:

W wyniku dofinansowania całkowity koszt opłat dla rodziców wyniesie 200 zł miesięcznie.